Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy 6, Chałupy 6, Hel - Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EASY Surf Michał Lussa, ul. Akacjowa 7/2, 62-070 Dąbrówka. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@easy-surf.com oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe”).

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez EASY Surf Michał Lussa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

2) w celu marketingu bezpośredniego firmy EASY Surf Michał Lussa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim);

Dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym EASY Surf Michał Lussa powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania szkoleń i kursów, w których bierzecie Państwo udział, a także po ich zakończeniu, w celach archiwalnych, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy o udział w szkoleniu lub kursie. W zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, ich przetwarzanie nie będzie trwało dłużej niż do skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale stanowi warunek zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu lub kursie organizowanym przez EASY Surf Michał Lussa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia takiej umowy i udziału w szkoleniach i kursach. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem dostosowania przesyłanych Państwu informacji handlowych do Państwa preferencji i upodobań.

Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Opinie Klientów

Na co jeszcze czekasz?


Zadzwoń! +48 513 020 574

Formularz kontaktowy

Newsletter


Back to Top