Kurs instruktora WING - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy, kemping Solar - Chałupy 4, Hel

Skontaktuj się z nami

Bądź na bieżąco!

Kurs instruktora wingfoila PZKite

Kurs na instruktora wingfoil PZKite

Zdobądź między europejskie uprawnienia instruktora w dyscyplinie wingfoil (prowadzonego przez PZKite) i otwórz sobie drzwi do najlepiej zarabiających instruktorów na świecie!

Polski Związek Kiteboardingu (PZKite) prowadzi nie tylko kurs na pomocnika i instruktora kitesurfingu w Polsce, ale od kilku lat również nadaje uprawnienia z wingfoila. Związek jako jedyna organizacja w Polsce uzyskał prawo certyfikacji nadawanych uprawnień instruktorskich przez Ministerstwo Sportu. Dzięki certyfikacji polscy instruktorzy w prosty sposób odnieść własne kwalifikacje do poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK / EQF). 

 

UWAGA: Kurs jest skierowany do osób posiadającym już papier instruktora windsurfingu lub kitesurfingu. Ale każda pełnoletnia osoba może się zapisać i ukończyć kurs.

 

REZERWUJ

 

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) oraz Europejska Rama Kwalifikacji (EQF)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ kwalifikacji zawodowych nadawanych w Polsce. 

Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework, EQF) przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Co oznacza, że uprawnienia zdobyte podczas kursów prowadzonych przez PZKite są uznawane na terenie nie tylko Polski, ale też UE.

 

Kto może zostać instruktorem wingfoila?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pływających na wingu, które potrafią swobodnie pływać w lewitacji do poziomu zwrotu przez rufę w lewitacji. Każdy uczestnik kursu musi być pełnoletni. Papiery instruktorskie z wind czy kite nie są obowiązkowe.

 

Wymagania na przyjęcie na kurs instruktora wingfoil

 • ukończone 18 lat,
 • umiejętność pływania na wingfoilu (zwrot przez rufę w lewitacji)
 • ukończony kurs instruktorski kiteboardingu lub windsurfngu (opcjonalnie)

 

Program Kursu

Dzień I

 • omówienie doświadczeń szkoleniowych kite/WS /Wingfoil
 • egzamin z umiejętności pływania/ lewitacji
 • lekcja demo ( opis sprzętu, wiatru, przygotowanie zestawu,praca skrzydełkiem, złożenie zestawu)

Dzień II

 • lekcja demo (pływanie wypornościowe, zwroty, pływanie na wiatr)
 • metodyka szkolenia indywidualnego i grupowego
 • omówienie zajęć

Dzień III

 • sprzęt, bezpieczeństwo, punkty programu ramowego
 • obsługa motorówki (sprawdzenie umiejętności)
 • egzamin teoretyczny
 • zakończenie kursu

 

 

Zapisy na kurs wingfoil

Aby zapisać się na kurs przejdź na stronę PZKite:

 • zarejestruj się,
 • zaloguj
 • wybierz termin,
 • opłać kurs w zakładce Wingfoil i Surfing

Kurs odbywa się przy zebraniu minimum 6 chętnych. PZKite zastrzega możliwość zmiany daty lub odwołania kursu najpóźniej 7 dni przed zaplanowaną datą kursu. W takiej sytuacji kursant otrzyma pełen zwrot wpłaconej kwoty lub możliwość wyboru innego terminu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod mailem: gosia@easy-surf.com.

Kurs instruktora wing PZKite - Zapisz się!

Kurs Instruktorski Wing PZKite 07-09.05.2024 1700 zł
Nazwa kursu Termin Cena

Cena zawiera

 • zajęcia z wykładowcami PZKite
 • opłatę za wydanie dyplomu instruktora PSWing
 • deskę wypornościową na czas kursu
 • skrzydło na czas kursu

Cena nie zawiera

 • wypożyczenia deski foil (istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu)
 • wyżywienia (we własnym zakresie),
 • dojazdu,
 • parkowania samochodu na terenie kempingu (na terenie kempingu Solar, Chałupy 4 nie ma możliwości parkowania aut),
 • nocleg, możliwość spania na bazie EASY SURF Chałupy, kemping Solar, Chałupy 4 (6-sobowe kontenery) - liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapytaj nas

Skontaktuj się z opiekunem

Przydatne info

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia windsurfingowego lub kitesurfingowego jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wystawiony zostaje voucher na kwotę zadatku, możliwy do wykorzystania na dowolną usługę szkoły, w innym wybranym terminie. Nie ma możliwości zwrotu zadatku.

 3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zadatku następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.

 5. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.

 6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

 7. Niewykorzystane godziny zajęć, wynikające z braku warunków szkoleniowych, można wykorzystać w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy windsurfingowych kursów grupowych, kursów wind&kite oraz obozów studenckich i młodzieżowych.

 8. Szkoła EASY SURF Chałupy nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż kemping Solar, Chałupy 4, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

 9. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty anulacyjnej w wysokości 50% zamówionej lekcji.

 10. Zabrania się uczestnikowi szkolenia udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia.

 11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.

 12. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora. Odmowa wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora następuje na wyłączne ryzyko uczestnika szkolenia.

 13. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

 14. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności oraz czy jest sprawny technicznie.

 15. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika EASY SURF Chałupy.
 16. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika EASY SURF Chałupy. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

 17. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 18. Szkoła EASY SURF Chałupy, jej pracownicy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć szkody na osobie i szkody rzeczowe, które nie wynikają z ich zawinionego działania lub zaniechania, w szczególności spowodowane zostały niestosowaniem się przez uczestników szkolenia do postanowień niniejszego regulaminu lub do poleceń instruktora.

 19. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.

 20. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.

 21. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.

 22. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia/ wypożyczenia, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chalupy@easy-surf.com.

 23. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji EASY SURF dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez kursanta, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 24. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania na adres mailowy.

 
Oświadczam, że  w pełni zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin.     

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:
EASY SURF Michał Lussa
ul. Akacjowa 7/2, 62-070 Dąbrówka
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu na Wyjazdy

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Kitesurfingowego na Wyjazdy

1. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim.

3. Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie i okazanie karty IKO poziom 3 lub wyższy. 

4. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości oraz paszportu lub prawa jazdy.

5. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry.

6. Firma EASY SURF Michał Lussa (ul. Akacjowa 7/2, 62-070 Dąbrówka, NIP: 5562588001), zwana dalej EASY SURF ma prawo odmówić wypożyczenia bez podania powodu.

8. EASY SURF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy EASY SURF z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

9. Wypożyczający ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, w tym w szczególności odpowiada za jego zgubienie lub utratę.

10. EASY SURF przekazuje do użytkowania wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.

11. EASY SURF ponosi koszty naprawy sprzętu, tylko tych uszkodzeń spowodowanych przy normalnym użytkowaniu (np. podczas pływania na akwenie). EASY SURF nie ponosi kosztów za uszkodzenia spowodowane nie właściwym użytkowaniem sprzętu, jak również użytkowaniem owego sprzętu poza właściwym miejscem (akwenem).

12. EASY SURF zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, iż naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku wypożyczający zobowiązuje się do uregulowania kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.

13. Gdy wypożyczony sprzęt zostanie skradziony lub zaginiony podczas okresu trwania wypożyczenia - wypożyczający ponosi całkowite koszty zakupu nowego sprzętu.

14. Sprzęt należy zwrócić w zadeklarowanym i opłaconym terminie. Zwrot sprzętu po opłaconym terminie spowoduje pobranie opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem na stronie www.

15. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi firmy EASY SURF o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

16. Podpis wypożyczającego na umowie wypożyczenia, oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie z nią umowy wypożyczenia.

17. Sprzęt dostarczamy na 24-48h przed Twoim wyjazdem.

18. Sprzęt jest odbierany przez kuriera spod adresu doręczenia 24-48h od daty powrotu z wyjazdu.

19. Czas transportu sprzętu do/ od Wypożyczającego nie jest wliczany w czas wypożyczenia.

Regulamin noclegu w EASY SURF House

Zapoznaj się z regulaminem noclegów w EASY SURF House

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez EASY SURF Chałupy w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa naszych klientów, jak i ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych (EASY SURF House) znajdujących się na terenie bazy EASY SURF Chałupy.  
 2. Poniższy regulamin wiąże wszystkie osoby korzystające z wyżej wymienionego zakwaterowania, zwanymi dalej gośćmi EASY SURF House. 
 3. Pomieszczenia mieszkalne na terenie bazy wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. 
 4. Podczas wydania kluczy do EASY SURF House po godzinie 22.00 pobierana będzie od gościa bezzwrotna, dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł. 
 5. Gość na obowiązek zapoznania się z regulaminem EASY SURF House dostępnym na stronie easy-surfcenter.pl
 6. W celu zameldowania prosimy naszych gości o przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 
 7. Opłata za nocleg w EASY SURF House pobierana jest z góry według cen podanych podczas rezerwacji noclegu oraz obowiązującego cennika. 
 8. W przypadku niewykorzystania rezerwacji z przyczyn niezależnych od gościa, zaliczka wpłacona na poczet konkretnej rezerwacji jest bezzwrotna. 
 9. Zdawanie noclegu odbywa się do godziny 11.00. Oddanie kluczy po godzinie 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za dodatkową dobę użytkowania miejsca noclegowego zgodnie z cennikiem. 
 10. Osoby nie będące gośćmi EASY SURF House (niezameldowane na okres pobytu) nie mogą przebywać w EASY SURF House od godziny 22: 00 do godziny 7:00 dnia następnego. 
 11. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. 
 12. Gość EASY SURF House ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, czy samego EASY SURF House, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających. 
 13. Gość EASY SURF House zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną w wysokości 150 zł. Kaucja pobierana jest w dniu przyjazdu w biurze EASY SURF Chałupy na terenie bazy. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń na poczet pokrycia ewentualnych szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania miejsca noclegu przez Gościa lub osoby współużytkujące. 
 14. Kaucja jest zwracana Gościowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń w EASY SURF House na moment zdania go pracownikowi EASY SURF Chałupy. 
 15. Na kaucję zostaje wydane Gościowi potwierdzenie jej przyjęcia. 
 16. Przykładowe koszty pokrywane z kaucji lub jej części:

  - zgubienie klucza lub złamanie go w zamku - 100 zł,
  - uszkodzenie klamki lub zamka w drzwiach – 100-150 zł, 
  - zabrudzenie/poplamienie materiału siedziska/łóżka - 100 zł, 
  - uszkodzenie lub zniszczenie blatu stołu 50-400 zł 
  - uszkodzenie lub zniszczenie łóżka – 500 zł 
  - uszkodzenie okna 150 - nawet do 1000 zł! (uwaga! okna są bardzo drogie) 
  - konieczność przywrócenia problematycznego klienta do porządku 50-150 zł, 
  - palenie oraz gotowanie wewnątrz EASY SURF House jest zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania tej zasady kaucja zabierana jest w całości. 

 17. Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty pozostawione w pokoju lub na terenie bazy, EASY SURF Chałupy nie ponosi odpowiedzialności. 
 18. Każdy z Gości EASY SURF House zobowiązany są pozostawiać mokre pianki jak i cały sprzęt windsurfingowy i kitesurfingowy poza pomieszczeniami noclegowymi. 
 19. Gość EASY SURF House zdając miejsce noclegowe zobowiązany jest zdać je posprzątane, czyli w takim samym stanie w jakim dokonano jego odbioru. Za zdanie nieposprzątanego EASY SURF House pobierana z kaucji będzie opłata – 50 zł. 
 20. Wpłata zaliczki lub całości opłaty za nocleg równoznaczna jest z akceptacją regulaminu.

... a jakby tak rzucić wszystko i wyjechać do Chałup?

#hel(l)yeah